معرفی مشاغلدرج ویزیت رایگان

برای جلوگیری از برق گرفتگی در تماس با لوازم خانگی چکار کنیم؟

پرسش: 
برای جلوگیری از برق گرفتگی در تماس با لوازم خانگی چکار باید کرد؟

دیدگاه‌ها

شما می بایست لوازم خانگی رواز طریق کابل ارت به زمین وصل کنید یا اتصال زمین کنید ولی این مشکل بیشتر زمانی پیش میاد که فاز ونول برق قاتی کنه واین در شرایطی است که یکی از کنتور های که ازترانسی که شما دارید از اون برق میگیرید اضافه بار داشته باشه و باید موضوع را اداره برق اطلاع دهید.

افزودن دیدگاه جدید

کد اعتبارسنجی
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎

آگهی های این دسته

صفحه‌ها